Välkommen till sidan med nordiska rådets utskott.
Här ser ni vilka utskott som finns. Vill ni veta mer vad de arbetar med kan ni gå in på denna länk till deras hemsida.
Vill ni skicka in synpunkter, ideer och förslag kan ni göra det på formuläret som ni hittar nedan.

Utskottet för kunskap och kultur i Norden

Utskottet arbetar med ämnen och ärenden inom kultur, forskning och utbildning, grund- och sekundärskolan, vuxenutbildning och folkupplysning – härunder frågor om språksamarbete, nya medier, kompetensutveckling och innovation i utbildning. Utbildning och upplysning är i många hänseenden vägen till ett bra arbetsliv och därmed även vägen till ett bra ungdoms-, vuxen- och familjeliv, där individens välfärd inte hotas på grund av exempelvis arbetslöshet, fattigdom eller missbruk. Utskottet sysselsätter sig också med civilsamhället och frivilliga krafter och insatser i och med att de två faktorerna spelar en väsentlig roll i ett demokratiskt välfärdssamhälle. Idrott, språk, film och medier, allmän och mångfaldig konst och kultur, barn- och ungdomskultur hör också till arbetsområdena för Utskottet för kunskap och kultur i Norden.
Utskottets ärenden och dokument


Utskottet för ett hållbart Norden

Utskottet arbetar med ämnen och ärenden som berör miljö- och naturskydd, naturresurser – härunder utnyttjande av naturresurser inom jordbruk, fiske och skogsbruk. Klimatfrågor är också en viktig del av arbetet – härunder konsekvenserna av klimatförändringar som i synnerhet berör de nordligaste områdena av Norden som exempelvis Grönland och avsmältningen av inlandsisen, men som även har konsekvenser globalt och som resulterar i till exempel klimatflyktingar. Konsumenträttigheter, fiskeriförvaltning, lantbrukspolitik, livsmedel, atomsäkerhet, biologisk mångfald och hållbarhet är ämnen och teman som Utskottet för ett hållbart Norden också fokuserar på. Arbetet handlar om både nordiska och globala utmaningar och lösningsmodeller inom ovannämnda områden.

Utskottets ärenden och dokument

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

Utskottet arbetar med ämnen och frågor som handlar om arbetsmarknad och arbetsmiljö, näringsliv, handel och industri, energi, bekämpning av gränshinder, transport och transportsäkerhet. Det nordiska samarbetet handlar i hög grad även om den fria rörligheten på arbetsmarknaden, som samtidigt är ett av de nordiska flaggskeppen när det gäller upprätthållande av välfärd och näringsliv. Bekämpning av gränshinder bidrar till att upprätthålla denna modell, som beundras internationellt och gör det enklare för medborgare att studera och arbeta över gränserna. Därtill behandlar utskottet frågor inom finans- och ekonomisk politik – härunder ramvillkoren för forskning, produktion och handel och i förlängningen av det, fri rörlighet på marknaderna och arbetsmarknaderna i Norden. Regional- och strukturpolitik, kommunikation och IT hör också till arbetsområdena för Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden.

Utskottets ärenden och dokument

Utskottet för välfärd i Norden

Utskottet för välfärd i Norden har fokus på den nordiska välfärdsmodellen. Målet med vårt arbete är att hitta smarta ekonomiska lösningar som är hållbara på längre sikt. På utskottets agenda står ämnen som omsorg om barn, ungdom, funktionshindrade och äldre samt alkohol, narkotika och missbruksfrågor. Vidare handlar arbetet om jämställdhet, medborgarrättigheter, demokrati, mänskliga rättigheter och bekämpning av kriminalitet. Integration, migration och flyktingar hör också till detta utskott och det gör även bostadspolitik samt ursprungsfolkens villkor i Norden.

Utskottets ärenden och dokument


Kontakta Nordiska Rådets utskott här (kräver medlemskap och lösenord).